หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
เทศบาลตำบลหนองบัว
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัว ค่ะ*ในสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดขณะนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ชาวตำบลหนองบัว**สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า**หาก ต้องเดินทางออกจากบ้านหรือต้องมาติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาลฯ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองบัว
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภา เทศบาลตำบลหนองบัว
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานวิชาการเกษตร
- งานกิจการสภา
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานควบคุมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ส่วนใด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานเทศบัญญัติ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดี
และศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและ
สถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพ
และโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและ
แผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
และกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและ
ตรวจวัดผลการเรียน
- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 082-199-7772 โทรสาร : 036-200-868
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 5,520,710 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-2379

 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10