[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  
Untitled Document

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์
“พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่  2  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แนวทางที่  3  แนวทางการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
แนวทางที่  4  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่  5  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
แนวทางที่  6  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่  1  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพ
แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน,ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่
แนวทางที่  5  แนวทางการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร
แนวทางที่ 6  แนวทางสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่ 1   แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น

 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

แนวทางที่ 1  แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
แนวทางที่  2  แนวทางการส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
แนวทางที่  2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
แนวทางที่  4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจักทำแผนพัฒนาชุมชน
แนวทางที่  5  แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่  1  แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย


นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด