[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  
Untitled Document

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองบัว


สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง
ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองบัว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี     อยู่ทางทิศตะวันออก    อยู่ห่างจากอำเภอบ้านหมอ  ประมาณ  8  กิโลเมตร    มีเนื้อที่รวม      23.19    ตารางกิโลเมตร  หรือ  14,493.75   ไร่
เทศบาลตำบลหนองบัว  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว   เมื่อ  วันที่  6  กันยายน  2556   โดยมี     นายจรัญ   พูลสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  2556 - ปัจจุบัน

1.2  เนื้อที่
ตำบลหนองบัวมีเนื้อที่ประมาณ  23.19   ตารางกิโลเมตร หรือ  14,493.75   ไร่

1.3  ภูมิประเทศ
สภาพทั่วไป พื้นที่เป็นที่ดอนหมู่ที่ 1,2,3,4,5,  และราบลุ่ม หมู่ที่ 6  มีคลองน้ำพุน้ำไหลผ่านและมีคลองส่งน้ำชลประทานป่าสักชลสิทธิ์ตัดผ่านจำนวน 3  สาย  และพื้นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศใต้ของตำบล 
อาณาเขต                ทิศเหนือ    ติดต่อ        ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท
ทิศตะวันออก             ติดต่อ        อำเภอพระพุทธบาทและตำบลบ้านยาง
อำเภอเสาไห้
ทิศใต้                        ติดต่อ        ติดต่อตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ
ทิศตะวันตก               ติดต่อ        ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ

1.4  ข้อมูลประชากร
1)   มี   7  หมู่บ้าน                      จำนวนหลังคาเรือน   1,146  หลังคาเรือน
2)   มีจำนวนประชากรทั้งหมด    3,602    คน  แยกเป็นชาย  1,757  คน แยกเป็นหญิง  1,845  คน  มีความหนาเฉลี่ย  155.32  คน / ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังนี้หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ(ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองบัว

388

388

387

231

กำนันฉลอม  แสงสุริยา

2

บ้านหนองบ่อโพรง

268

286

554

167

นางลำเพย  จันทรปัญญา

3

บ้านหนองเข

203

204

407

131

นายบัวพัน  คำรอด

4

บ้านหนองคล้า

325

350

675

211

นายธวัชชัย  บุตร์ดี

5

บ้านโคกเสลา

267

29

558

196

นายชวลิต   เหรัญญิก

6

บ้านหนองถ่านใต้

131

122

253

92

นางสมศรี   อยู่สุข

7

บ้านหนองบัว

175

205

380

118

นายรับ  พรมมา

รวม

1,757

1,845

3,602

1,146

 

ข้อมูลจากงานทะเบียนอำเภอบ้านหมอ ณ เดือน พฤษภาคม 2558
1)             ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ                                จำนวน     484            คน
2)             ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ                  จำนวน           99        คน

1.5  ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย  28.3  องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1147.6  มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ
1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน


นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด